KEC 1996

Smt Shashikala Chandrashekar, President of Kaveri, 1996